AKUZATIV

Akuzativ je zavisan padež koji najčešće označava pojam koji trpi radnju. 

Dobijamo ga na pitanje KOGA? ili ŠTA?. Upotrebljava se sa predlozima ili bez njih.

Akuzativ bez predloga

Akuzativ bez predloga može imati sledeća značenja:

  značenje trpioca radnje 

Imenica, imenička zamenica ili imenička sintagma u akuzativu označavaju trpioca radnje koja je izražena predikatom.

Primer:  Sagradili smo novu kuću.

  značenje nosioca stanja

Imenica, imenička zamenica ili imenička sintagma u akuzativu označavaju pojam kojem je pripisano neko svojstvo, stanje, raspoloženje i sl.

Primer:  Da li Miloša boli zub?

  značenje vremena

Imenička sintagma u akuzativu označava kad se nešto zbiva ili koliko dugo se nešto zbiva.

Primer: Jedno veče izašli smo skupa.

Akuzativ sa predlozima

Akuzativ sa predlozima može imati sledeća značenja:

  značenje vremena

Primer: Moj rođendan je u nedelju.

  značenje mesta

Primer: Naša škola je uz obdanište).

  značenje načina

Primer: Svi su govorili u jedan glas.

  značenje  namene

Primer: Ovo je poklon za moju drugaricu.

  objekatsko značenje

Primer: Ogrešio se o istinu.

 

Predlozi koji dolaze uz akuzativ:

kroz, niz, uz, na, o, po, u, mimo, među, nad, pod, pred, za

Predlozi među, nad, pod, pred u akuzativu označavaju gde se radnja završava. Ove predloge akuzativ deli sa instrumentalom.

Primer:  Sakrio se pod sto. (Akuzativ).       Krije se pod stolom. (Instrumental)

Predlozi u, na, o, po u akuzativu su uvek vezani za glagol kretanja. Ove predloge akuzativ deli sa lokativom.

Primer:  Brod je uplovio u luku. (Akuzativ).  Brod je u luci. (Lokativ)

zvezdica Služba akuzativa u rečenici

Najznačajnije službe akuzativa u rečenici su:

☼  pravi objekat

Primer: Ana piše novu knjigu.

☼  nepravi objekat 

Primer: Otimaju se o carstvo.

☼  logički subjekat

Primer: Mog druga je sramota.

☼  priloške odredbe

Primer: Sećam ga se kroz maglu.

zvezdica Pogrešna upotreba akuzativa

Često se u govoru uz glagol kontaktirati upotrebljava imenica u akuzativu. Bolje bi bilo da se ovaj glagol zameni sa rečima stupiti u vezu sa ili povezati se sa, ali ako se baš želi upotrebiti glagol kontaktirati onda imenica uz njega mora da bude u instrumentalu.

Nepravilno:                                                    Pravilno:

Kontaktirala sam staro društvo.                     Kontaktirala sam sa starim društvom.

Kontaktiraj ga obavezno!                                Kontaktiraj sa njim obavezno.